Dit project wordt gefinancierd met Europese middelen.

Met veel enthousiasme dient Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw als promotor de aanvraag Beestig Duaal in! De sector Boerenbond vzw, de Wijnpers als trekker – school duaal leren in land- en tuinbouw, NonkelJos, IT-bedrijf en TOPunt Gent, een netoverschrijdend CLB, zijn hierin onze formele partners.

Andere betrokken actoren binnen het project Beestig Duaal zijn: Pibo Tongeren, PTI Kortrijk, PTS Mechelen, Pito Stabroek, PTS CLW Boom – Mechelen – Kapellen, CLW Richtpunt campus Eeklo, CLW Gent, Werkend leren Antwerpen Zuid, sector Eduplus en VDAB.

Vanwaar ons enthousiasme? Omdat onze partners, elk vanuit hun complementaire rol en expertise, zich engageren om het duaal leren binnen de land- en tuinbouw een boost te geven.

Ons project is er enerzijds op gericht om meer bedrijven over de streep te trekken om de stap te zetten zich te laten erkennen als leerbedrijf duaal, en anderzijds om meer leerlingen en een diverser publiek aan leerlingen aan te spreken voor duaal leraren. We doen dit op verschillende manieren.

  • Enerzijds zetten we in op het verstrekken van informatie over duaal leren. In “SCHOLIEREN OVER DUAAL LEREN Advies van de Vlaamse Scholierenkoepel, juli 2019” lezen we dat het niet hebben van voldoende informatie ertoe bijdraagt dat leerlingen niet kiezen voor duaal leren. We focussen ons ook op de ouders. Want ouders en in het bijzonder de moeders zijn een sterk bepalende factor bij de studiekeuze van hun kinderen. Ook bedrijven nemen we mee in de scoop omdat, indien er onvoldoende leerbedrijven zijn, er geen duaal leren kan opgezet worden.

  • Daarnaast nemen we acties om meer diversiteit in het aanbod te krijgen: we zijn ervan overtuigd dat meer diversiteit in het aanbod van de leerbedrijven niet alleen het aantal leerlingen kan verhogen voor duaal, maar ook nieuwe doelgroepen kan aanspreken zoals meisjes, leerlingen met een anderstalige achtergrond, en leerlingen uit een stadsomgeving. Door het streven naar meer diversiteit aan bedrijven (bv. bioboeren, stadslandbouwbedrijven, plukboerderijen, zorgboerderijen, educatieve boerderijen, en korte keteninitiatieven, hoevetoerisme, …) worden ook nieuwe doelgroepen binnen de jongeren aangetrokken. We stellen vast dat het thema duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is bij jongeren. Vooral in het stedelijke gebied rond Kortrijk, Leuven, Antwerpen heeft dit veel potentieel naar de toekomst, denk bijvoorbeeld maar de verticale landbouw.
    In het advies “SCHOLIEREN OVER DUAAL LEREN Advies van de Vlaamse Scholierenkoepel, juli 2019” lezen we dan ook een expliciete vraag van de leerlingen naar voldoende en diverse beschikbare duale werkplekken die een afspiegeling zijn van de werkplekken. Kortom voor ieder wat wils.
  • We focussen tevens op de kwalitatieve uitbouw van duaal leren. Dit draagt bij tot een positieve houding tegenover duaal leren wat ervoor zorgt dat meer leerlingen geneigd zijn om de stap te zetten. Het verbeteren van de coaching in duaal leren staat hier centraal. In het advies “SCHOLIEREN OVER DUAAL LEREN Advies van de Vlaamse Scholierenkoepel, juli 2019” geven leerlingen het grote belang aan van een goede begeleiding in een veilige leeromgeving. Ze vragen een professionele, doordachte aanpak bij de gesprekken die gevoerd worden door de leerkracht op de werkvloer, met de mentor en met anderen. Daarnaast richt SD3 zich op een betere integratie van algemene vorming op de werkplek. Op die manier wordt gewerkt aan het vooroordeel dat duaal leren een minder theoretische opleiding zou zijn.

  • Een laatste maar niet de minst belangrijke focus richt zich op digitalisering. Dit leidt tot beperking van de administratieve belasting en doelgerichte infodoorstroom wat weer bijdraagt tot een grotere tevredenheid over het leertraject van duaal leren bij zowel leerlingen, ouders, leraren als bedrijven. Via een uniforme evaluatietool worden leerlingen op maat begeleid met bijhorende ontwikkelingsgerichte feedback.


Kortom meer kwalitatieve trajecten leidt tot meer leerlingen in duaal, dat is voor ons heel duidelijk!