Computationeel denken concreet in de klas

 Universiteit Gent – IDLab & HOGENT Lerarenopleiding & Provinciaal Onderwijs Vlaanderen & Dwengo vzw

Met dit project willen we lerarenopleiders en leerkrachten secundair onderwijs aan de slag helpen via een flexibel, online leertraject in de vorm van een MOOC met concrete lesmaterialen, geïntegreerd in STEM-projecten, en inzichten om computationeel denken te vertalen naar de eigen studierichting-specifieke context.

Meer bepaald tonen we hoe algoritmisch denken op een zinvolle manier en vanuit reële contexten in de lessen kan worden geïntegreerd, zoals in praktische vakken in nijverheidsrichtingen en harde wetenschapsvakken, maar ook in talen en humane wetenschappen. De innovatieve lesmaterialen zijn ingehaakt aan een eerder ontwikkelde leerlijn, AI Op School, waarin computationeel denken voor 1ste, 2e en 3e graad aan bod komt vanuit verschillende contexten.

De nadruk ligt hierbij op een vakoverschrijdende werking met voldoende aandacht voor de impact van nieuwe technologieën op onze snel veranderende maatschappij. In cocreatie met leerkrachten worden de bestaande lespakketten verfijnd en vertaald naar studierichting-specifieke contexten. Door te testen in de klas en a.d.h.v. diepte-interviews gaan we de effectiviteit ervan na.

Al het didactisch materiaal en de evaluatietools stellen we online beschikbaar op het digitale platform, https://www.aiopschool.be, voor gebruik door lerarenopleidingen, leerkrachten en leerlingen. We bieden ondersteuning via nascholing, via e-mail en via online ervaringen-uitwisselingsmomenten (lerend netwerk). We delen ons materiaal via KlasCement met uitgebreide verwijzingen naar de betrokken eindtermen.