Update september ’20

(Her)opstart en Corona

Met betrekking tot de lescomponent, vindt u informatie op de website van het beleidsdomein Onderwijs. Draaiboeken met verschillende scenario’s per pandemieniveau, per onderwijsniveau werden gepubliceerd. Meer informatie daarover kan u raadplegen via deze link.

Met betrekking tot de werkplekcomponent, vindt u de meest recente informatie op de website van SYNTRA Vlaanderen, opgesteld in afstemming met het Departement Onderwijs en Vorming. Hier vindt u een uitgebreide informatiepagina, met vraag-en-antwoord en een verwijzing naar de maatregelen van toepassing in verschillende sectoren. U vindt deze pagina via deze link.

Alle erkende ondernemingen ontvingen op 28 augustus hierrond dit bericht.

Aanloopfase

Vanaf dit schooljaar kan de aanloopfase georganiseerd worden door elke aanbieder duaal leren en voor elke opleiding duaal 2de en 3de graad BSO (of arbeidsmarktgericht).  Elk aanloopstructuuronderdeel is toegevoegd bij het standaardtraject waaraan het gekoppeld is, bij item 8.   Elk aanloopsutructuuronderdeel heeft een apart administratief nummer waarmee u de leerling inschrijft.  

Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig. De aanbieder kan kiezen hoe hij het aanloopstructuuronderdeel op maat van de leerling organiseert, en dit ongeacht of hij het bovenliggende duale structuuronderdeel modulair of lineair organiseert.

Dit aanloopstructuuronderdeel kan georganiseerd worden door een aanbieder duaal (school voltijds gewoon secundair onderwijs, centrum deeltijds onderwijs, syntra vzw) al dan niet samen met een externe organisatie.

Een aanloopstructuuronderdeel omvat minimaal 28 opleidingsuren per week en combineert een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

Binnen de schoolcomponent komt de verplichte algemene vorming zoals vermeld in dit standaardtraject onder rubriek “3. Algemene vorming” aan bod.

Binnen de aanloopcomponent en schoolcomponent kan men zich in functie van de individuele noden van de leerling en zijn mate van arbeidsrijpheid richten op een selectie van of een combinatie van de vier onderstaande acties:

  • Acties gerelateerd aan het opbouwen van een loopbaan

o   Actie:
Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om een duale leerweg te volgen. Voorbeelden hiervan zijn loopbaanwensen en -talenten in kaart brengen, loopbaanoriëntatie-oefeningen, solliciteren, …

  • Acties gerelateerd aan het opbouwen van beroepsgerichte vorming

o   Actie: 

Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde generieke competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag, …

o   Actie:
Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om een duale opleiding aan te vatten.

o   Actie:
Begeleide leerervaring op een reële werkplek. Ook op een reële werkplek kunnen leerlingen bepaalde competenties aanleren die nuttig zijn om later over te stappen naar een duale opleiding. De leerling maakt hiervoor gebruik van een leerlingenstageovereenkomst, zoals bepaald in SO/2015/01.

Voor het opbouwen van de beroepsgerichte vorming kan na de screening van de leerling gewerkt worden aan activiteiten opgenomen in het standaardtraject. Deze hoeven niet alle aan bod te komen, maar worden geselecteerd en aangeboden in functie van de doelstellingen van de aanloopfase.

Per activiteit worden de bijbehorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd worden.

Meer hierover vindt u in de omzendbrief duaal leren en de aanloopfase en bij kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren